Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Powody wyłączeń:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • informacje prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filharmonii oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne:

 • wybrane zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej, np. fotorelacje z koncertów,
 • na stronie internetowej nie jest widoczny fokus na części elementów,
 • wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku,
 • w zależności od rozdzielczości mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem się strony internetowej,
 • brak mapy dojazdu do instytucji.        

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt: Izabella Wójcik tel. 52 322 13 88
e-mail: administracja@filharmonia.bydgoszcz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego 6

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Filharmonia Pomorska posiada wejście do budynku od strony ul. Stanisława Staszica oraz wejście główne dla Melomanów od ul. Andrzeja Szwalbego. Wejścia do budynku znajdują się na podwyższeniu. Jest różnica w poziomach między chodnikiem, a wejściem do budynku Filharmonii.

Tam znajdują się schody, do których dostawiane są podjazdy przeznaczone dla wózków. Szerokie drzwi umożliwiają swobodne wejście do budynku oraz wjazd dla wózków. Pierwszym obszarem kontroli jest portiernia. Jedna od strony ulicy Staszica, funkcjonuje całą dobę. Druga od ulicy Szwalbego, działa czasowo w godzinach otwarcia kasy biletowej i w czasie koncertów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szerokie korytarze i foyer pozwalają na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami po budynku Filharmonii Pomorskiej. Umożliwiają dotarcie do kasy biletowej, szatni, sali koncertowej i toalet. Ograniczony jest jednak dostęp do części administracyjnej budynku. Do sali koncertowej można dostać się z poziomu I piętra. Sala koncertowa umożliwia dostęp słuchaczom z niepełnosprawnościami.

W łatwy i bezpieczny  sposób można do nich wjechać i wyjechać. Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy pierwszych rzędach widowni. W budynku znajduje się winda, z której jednocześnie może korzystać osoba poruszająca się na wózka wraz z opiekunem czy członkami rodziny.

W Filharmonii Pomorskiej osoby z obsługi szatniarsko-bileterskiej mogą opiekować się osobami z niepełnosprawnościami przybywającymi na koncerty do Filharmonii. Posiadamy na wyposażeniu również schodołaz, używany w celu przemieszczenia się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach w razie niedostępności windy. Do tego celu są specjalnie przeszkolone osoby.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Filharmonia Pomorska posiada system wspomagania słuchu. System dla osób niesłyszących znajduje się przy kasie biletowej oraz w sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. W kolejnych latach system będzie rozbudowywany także w sali koncertowej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często przyjeżdżają do Filharmonii specjalnym transportem lub taksówką. Wówczas podjeżdżają pod główne wejście, przy którym jest dużo miejsca na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Nieduży parking, którym dysponuje Filharmonia Pomorska dostępny jest dla pracowników i kontrahentów. Są tam dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnych latach Filharmonię Pomorską czeka remont i rozbudowa. Wówczas zostaną uwzględnione wszystkie niezbędne wytyczne dotyczące dostępności osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. do Filharmonii Pomorskiej może wejść osoba z psem asystującym. Podczas koncertu może zająć miejsce w sali koncertowej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak takiej możliwości

Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 Filharmonia Pomorska rozpoczęła proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Bilety 24