Wydarzenie

Silvestrov | Bartók | Mendelssohn

filharmonia

24.02.23 (pt.) godz. 19.00

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Mykoła Diadiura
dyrygent
Mykhaylo Zakharov skrzypce
Kateryna Titova fortepian

Repertuar:

Valentin Silvestrov – Cicha muzyka
Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Koncert podwójny d-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową
Béla Bartók – Divertimento na orkiestrę smyczkową

Bilety 24