Wydarzenie

Koncert z okazji Dnia Dziecka

2011-06-01
filharmonia

01.06.11 (śr.)

Wykonawcy:

Zespół Arka Noego

Repertuar:

m.in. Święty uśmiechnięty, To się dzisiaj stanie, Na drugi brzeg, Tato (nie boję się gdy ciemno jest)

Bilety:

Bilety już w sprzedaży. Zapraszamy!
Bilety do nabycia w kasie biletowej oraz przez internet: www.ebilet.pl

Lider grupy „Arka Noego” ROBERT FRIEDRICH opowiada, że zespół powstał przez … przypadek. „Najpierw dostaliśmy propozycję napisania piosenki z okazji zeszłorocznego przyjazdu Ojca Świętego do Polski. Po tym wydarzeniu zadzwoniła siostra Mariola z telewizyjnego programu “Ziarno” i zapytała, czy chcielibyśmy tworzyć oprawę muzyczną programu. Ku ogromnemu zaskoczeniu i zdziwieniu zaczęły powstawać nasze przeboje: A gu gu, Ona powiedziała tak i Nigdy nie zostawisz mnie. (…)”.Było to w 1999, gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra 8 muzy­ków („Arka” gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci – głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy z oka­zji Bożego Naro­dze­nia i Wiel­ka­nocy, trans­mi­to­wane póź­niej przez Tele­wi­zję Pol­ską. Odbył kilka zagra­nicz­nych tour­née, w tym do USA. W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego, współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez boloń­ski Insty­tut Antoniano.
Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG –SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim i w szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski, na język japoń­ski i języki afrykańskie, przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski.

Arka Noego otrzy­mała wiele zna­czą­cych nagród, w tym 2 naj­bar­dziej prestiżowe:

  • Nagrodę FRYDERYK przy­zna­waną przez pol­skie środo­wi­sko muzyczne (5 kate­go­rii) rok 2000
  • Nagrodę TOP TRENDY za naj­lep­szą sprze­daż w roku 2003 (płyta DAJ NA ZGODĘ).
Bilety 24