Projekty

14.05.19

Pianina cyfrowe

Projekty

14 maja 2019 warszawska firma Grupa Zibi S.A. dostarczyła pianina cyfrowe, które służyć będą działalności edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej. Umowa z dostawcą była podpisana 18 kwietnia 2019. Nowe, przenośne instrumenty zostały zakupione w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury.

Bilety 24