Projekty

25.02.19

Puzony i tuba

Projekty

25 lutego 2019 została podpisana umowa na dostawę instrumentów: puzon basowy, puzon tenorowy (mały wlot), puzon tenorowy (duży wlot), tuba C, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.

Bilety 24