Praca

05.06.24

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie BHP

Praca

Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko nieartystyczne:

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie BHP

miejsce pracy: Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
  • minimum wykształcenie podyplomowe, preferowany kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Pracodawca powierza Pracownikowi zadania do wykonania:
  • wykonywanie zadań służby bhp w Filharmonii Pomorskiej,
  • przeprowadzanie wstępnych szkoleń bhp oraz organizację okresowych szkoleń z zakresu bhp,
  • sporządzanie i przedstawianie Pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bhp w Filharmonii Pomorskiej,
  • przedstawienie Pracodawcy propozycji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawę warunków pracy w Instytucji,
  • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania zasad i przepisów bhp w komórkach organizacyjnych,
  • informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,
  • inicjowanie i współdziałanie w procesach rozwiązania problemów z zakresu BHP,
  • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących zagadnień bhp,
  • współpraca z działem kadr w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
  • prowadzenie rejestru, sporządzanie, kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby pracowników,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowania na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
  • opiniowanie pod względem wymogów BHP założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji, planów remontów, i adaptacji obiektów oraz urządzeń, a także udział w komisjach odbioru,
  • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
 3. Pracownik jest zobowiązany do:
  • sumiennego i starannego wykonywania pracy i stosowania poleceń Pracodawcy, które dotyczą pracy,
  • przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowaniem zadań,
  • przestrzeganie wewnętrznych regulacji, zarządzeń i procedur obowiązujących w Filharmonii,
  • przejawiania inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielonych zadań,
  • dbałości o dobro Pracodawcy, chronienie jego mienia, o właściwy stan budynków i lokali będących w dyspozycji Filharmonii, tak pod względem budowlanym jak i wyposażenia technicznego,
  • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w instytucji i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
  • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • występowania do Pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • występowania do Pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
  • wnioskowania do Pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w Instytucji, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
 4. Współzależność służbowa:
  • Pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec bezpośredniego przełożonego, którym jest Dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 5. Pracownik odpowiada za:
  • sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy oraz rejestrów chorób zawodowych,
  • sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa pracy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
  • sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie bhp,
  • całokształt spraw należących do jego obowiązków oraz za powierzone mu mienie Instytucji,
  • realizacje powierzonych zadań, podejmowanych decyzji, jak i inicjatywę wymaganą na jego stanowisku pracy,
  • podjęte decyzje, jak i za niepodjęcie decyzji w sytuacjach tego wymagających.
 6. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • 1/4  wymiaru czasu pracy
 7. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny
  • CV

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska nieartystyczne można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl. Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej https://filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2024 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca 2024 r. na czas określony.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: kadry@filharmonia.bydgoszcz.pl

Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zawarcie jej w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Bilety 24